Organisatie PE

OPLEIDINGSVORM 1

Maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving waarin ondersteuning voorzien is en in voorkomend geval arbeidsdeelname in een omgeving waarin ondersteuning voorzien is.

OV1 is onderwijs dat zich tot doel stelt om sociale vorming te geven die leidt naar integratie in een beschermd leefmilieu.
Met ‘arbeidsdeelname’ wordt bedoeld: het uitvoeren van maatschappijrelevante activiteiten met productief of dienstverlenend en niet-vrijblijvend karakter.
In opleidingsvorm 1 beogen de activiteiten vooral het ontwikkelen van de zelfredzaamheid, de communicatiemogelijkheden, de senso-motoriek en de sociale vorming van de leerlingen in de contexten wonen, werken en vrije tijd.

Voor iedere leerling van opleidingsvorm 1 wordt een onderwijsaanbod bepaald door de klassenraad in samenspraak met het CLB en zo mogelijk in samenspraak met de ouders en de leerling, en dit minstens tot op het einde van de leerplicht.

In opleidingsvorm 1 van het buitengewoon secundair onderwijs behoren alle leer- en opvoedende activiteiten tot de Algemene en Sociale Vorming. Ook de lessen godsdienst en lichamelijke opvoeding worden eronder gerangschikt.

In deze opleidingsvorm kunnen stages of sociaal-maatschappelijke trainingen worden ingericht. De duur en het doel ervan wordt bepaald door de klassenraad, in samenspraak met het CLB en zo mogelijk in samenspraak met de ouders en de leerling, met respect voor de bepalingen uit de omzendbrief stages en sociale en maatschappelijke training.

Iedere leerling die dan de school verlaat, heeft recht op een attest buitengewoon secundair onderwijs tot sociale aanpassing, ondertekend door de directeur.


OPLEIDINGSVORM 2

Maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving waarin ondersteuning voorzien is en tewerkstelling in een werkomgeving waarin ondersteuning voorzien is.

OV2 geeft een algemene en sociale vorming en een arbeidstraining gericht op maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving waarin ondersteuning voorzien is en op tewerkstelling in een werkomgeving waarin ondersteuning voorzien is.
Hiermee wordt bedoeld: het verrichten van betaalde arbeid in een werkomgeving die is afgestemd op de capaciteiten, beperkingen, de arbeid-gerelateerde wensen en ontwikkelingsmogelijkheden van personen met een arbeidshandicap.

Opleidingsvorm 2 omvat 2 fasen, elke fase duurt ten minste 2 leerjaren. De 1ste fase geeft voorrang aan de algemene en sociale vorming en waarborgt tevens de arbeidsgerichte vorming. Ten minste 15 lesuren/week worden voorbehouden aan ASV.
De 2de fase geeft voorrang aan de arbeidsgerichte vorming. Ten minste 9 lesuren/week worden voorbehouden aan ASV.

De klassenraad, in samenspraak met het CLB, bepaalt voor elke leerling de duur van de fases.
In opleidingsvorm 2 behoren de leeractiviteiten met betrekking tot:
– de algemene en sociale aanpassing, lichamelijke opvoeding en de lessen godsdienst tot de Algemene en Sociale Vorming (= ASV)
– de technische en praktische beroepsopleiding tot de Beroepsgerichte Vorming (= BGV).

In deze opleidingsvorm kunnen stages worden ingericht. Deze worden georganiseerd gedurende de tweede fase, tijdens het schooljaar, met respect voor de wettelijke bepalingen.

Iedere leerling die de school verlaat na de tweede fase, op het einde van het schooljaar of in de loop van het schooljaar, heeft recht op een attest buitengewoon secundair onderwijs tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking, ondertekend door de directeur.

Voor meer uitgebreide en volledige informatie, klik hier.